Гурток з англійської мови

Головна » Гурткова робота » Гурток з англійської мови    

          Навчання дошкільнят іноземної мови

 (варіативна складова Державного стандарту дошкільної освіти)

Керівник гуртка - Демчук Діана Сергіївна, має вищу педагогічну освіту, стаж роботи 4 роки.

Сенситивним періодом для оволодіння мовами є пора дошкільного дитинства.

Процес навчання будується на науково обґрунтованих підходах, він сприяє своєчасній соціалізації особистості дитини, формуванню її особистісної культури (через знайомство з мовою та культурою іншого народу), розвиткові пізнавальних психічних процесів (мислення, пам’яті, уваги, уяви, відчуттів, сприймання).

Навчання дошкільників англійської мови — це особливий вид освітньої діяльності. У процесі навчання мова виступає водночас предметом і провідним засобом навчання. У процесі навчання діти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засіб спілкування.

Програма передбачає навчання англійської мови дітей дошкільного віку в дитячому садку. Формування елементарної англомовної комунікативної компетенції полягає шляхом активізації словника через рецептивні, репродуктивні ігри, вірші та пісні, відповідної тематики. Кожна сфера спілкування (тема) містить лексичний матеріал та мовні структури, а також засоби вивчення (добірка ігор, художніх слів). Спілкування організовується таким чином, щоб дитина була безпосереднім учасником навчального процесу. Програма з вивчення англійської мови розрахована на три роки вивчення (молодша, середня та старша групи).

Мова вивчається через особисту дiяльнiсть дiтей на заняттях. Кожне заняття будується як iгрове спiлкування педагога i дiтей. 

Гра є і формою організації, і методом проведення занять. Така форма проведення занять створює сприятливі умови для оволодіння мовними вміннями та мовними навичками. Гра в навчанні іноземної мови не протистоїть навчальній діяльності, а органічно пов'язана з нею.

Зусилля керівника гуртка англійської мови у дошкільному  закладі спрямовані перш за все на розвиток навичок розуміння англійської мови, формування у дитини фонетичної сторони англійського мовлення, розвиток навичок говоріння, формування позитивного ставлення до англійської мови, сприйняття її як ще одного засобу спілкування.

Серед завдань, спрямованих на досягнення мети, варто виділити: навчання дитини правильної англійської звуковимови (окремих звуків, слів, фраз і речень), формування певного англомовного лексичного запасу, ознайомлення з простими граматичними конструкціями, переведення лексики із пасивного в активний словниковий запас, вправляння у вживанні знайомих лексичних одиниць у нових  комунікативних ситуаціях, вправляння у розумінні англійських  фраз і речень, тренування простіших навичок спілкування англійською мовою, ознайомлення дитини з культурою та традиціями англомовних країн, формування позитивного емоційного ставлення до  англійської мови, бажання вивчати її далі.


Всі новини